Nasze PsyNasze SuczkiAKTUALNO?CIWYSTAWY MIOTY 2013MIOTY 2014MIOTY 2015MIOTY 2016

Owczarek | ??CZYCE 12.09.2010

??czyce

Na mi?dzynarodowej wystawie psów rasowych w ??czycach organizowanej przez PFK wystawili?my z naszej hodowli siedem psów.

Relacj? z wystaw b?dziemy opistwac tak jak pieski pokazywa?y si? w kolejno?ci na ringu. Chcieli?my jeszcze par? s?ów po?wiecic samej wystawie. Wystawa w ??czycach by?a najlepsz? wystaw?, na której byli?my w tym roku pod wzgl?dem organizacyjnym i doboru s?dziów na ringach. Owczarki niemieckie ocenia? bardzo dobry s?dzia z Niemiec BUSSE DIETMAR.

 

Jako piewrszy na ring wszed? BARKO V-SADI. Jest to piesek po FORD DUMA SZENBERG i UZA SZENBERG. BARKO wystawili?my w klasie baby.

Piesek zaprezentowa? si? bardzo dobrze i zaj?? pierwsz? lokat? w tej klasie.

Jako druga na ring wesz?a BRINI V-SADI siostra BARKO. Brini zaprezentowa?a si? niemieckiemu s?dziemu bardzo dobrze, bo wygra?a w klasie baby, jak rówie? wygra?a porówanie z pieskiem BARKO w klasie baby i otrzyma?a tytu? NAJPI?KNIEJSZE BABY W RASIE.

Ku naszemu zdziwieniu i oczywiscie zadowoleniu suczka BRINI po naszej parze hodowlanej w porówaniu z innymi rasami w klasie baby zaj??a pierwsze miejsce i otrzyma?a tytu? NAJPI?KNIEJSZE BABY/SZCZENI? WYSTAWY ( BEST BABY/SZCZENI?T ) z czego jeste?my bardzo dumni wraz z jej w?a?cicielem. Z niecierpliwo?ci? czekamy na dalszy jej rozwój eksterieru.

Jako trzeci na ring wszed? BUZZY V-SADI brat BRINI i BARKO.

BUZZY jest owczarkiem niemieckim d?ugow?osym i po za?artej rywalizacji zaj?? pierwsze miejsce w klasie baby. 

BUZZIEMU ?yczymy wspania?ego rozwoju a w?a?cicielowi wielu sukcesów wystawowych.

Jako czwarta wesz?a na ring mama szczeni?t UZA SZENBERG. Niemiecki s?dzia bardzo d?ugo ocenia? nasz? suczk? ale wynik by? zadziwiaj?cy. UZA zaj??a pierwsze miejsce w klasie oktwartej i otrzyma?a dwa tytu?y : NAJPI?KNIEJSZA SUKA W RASIE i ZWYCIEZCA RASY. Równie? otrzyma?a dwa certyfikaty na KRAJOWEGO CHAMPIONA POLSKI i na MI?DZYNARODOWEGO CHAMPIONA POLSKI.

UZ? SZENBERG zg?osili?my równie? do testów psychotechnicznych, które zda?a celuj?co otrzymuj?c 14 na 15 pkt mo?liwych.

 

Jako pi?ty na ring wszed? syn z pierwszego miotu FORDA DUMY SZENBERG i UZY SZENBERG - AFRON V-SADI.

AFRON w konfrontacji pi?ciu psów w klasie m?odzie?y zaj?? bardzo wysok? drug? lokat?. Z czego jeste?my bardzo dumni i liczymy na jego dalsze sukcesy wystawowe.

Jako szósty na ring wszed? nasz reproduktor i CHAMPION POLSKI FORD DUMA SZENBERG w klasie championów. FORD zaj?? trzecie miejsce w bardzo mocnej stawce czterech championów. Z czego równie? jestesmy bardzo zadowowleni. By?o nie by?o jest to miejsce na podium.

 


Jako ostatnia na ring z naszej hodowli wesz?a nasza m?oda suczka w klasie po?reniej ALASKA RYKO?. Nie wiem od czego to zale?y, ale nasza suczka albo zajmuje pierwsze lokaty, albo ostatnie. Na tej wystawie niestety nie przypad?a do gustu panu s?dziemu i zaj??a czwart? lokat?.

 

 

 

I na koniec zdj?cia z ca?? nasz? psi? rodzink?:

 

W tym miejscu bardzo mocno chcieliby?my podzi?kowac w?a?cicielom naszych piesków i szczeni?t za to, ?e wystawili swoje pociechy, jak równie? za to, ?e byli bardzo wytrwali podczas tej wystawy i za mi?o sp?dzony z Nimi czas. Dzi?kujemy i zapraszamy na kolejne wystawy.

 

 

Powered by Agencja VSP